KASZUBY 4x4 Offroad

KASZUBY 4x4 Offroad

54° 16' 28.60" N 18° 10' 51.90" E

Kaszubskie H4 z K44 - Eliminacje H6 Rally

Kaszubskie H4 z K44 - Eliminacje H6 Rally

Data imprezy: 20 lipca2024r.
Lokalizacja: Nowe Czaple
54.246179, 18.055438

Zapraszamy na naszą kolejną imprezę pod nazwą "Kaszubskie H4 z K44 - Eliminacje H6 Rally" - Jest to impreza w stylu H6. Przejazdy w zamkniętej pętli o długości około 2 km.
Przejazd będzie trwał dwie godziny po czym nastąpi przerwa serwisowa podczas której możecie się naprawiać. W drugiej części znowu pojedziecie przez dwie godziny jednym ciągiem.
Trasa będzie szeroka, i dobrze widoczna.
W klasie "ZMOTA" zaliczycie przejazd szerokim wąwozem oraz lekki trawers. Znajdzie się również niewielki fragment błota. Dozwolone są wyciągarki elektryczne i mechaniczne, możecie jednak liczyć na ich używanie w wyjątkowych sytuacjach. Jeśłi będzie wystarczająca ilość załóg klasa ta może zostać podzielona na klasę z wyciągarką i bez wyciągarki.
W klasie "TURYSTYK" dopuszczamy wszelkie pojazdy o masie DMC poniżej 3,5t z napędem na 4 koła, bez wyciągarek.
W klasie GRUZ startują tzw. "GRUZY", "GRATY" i "WRAKI", samochody z napędem na jedną oś dowolne opony, bez wyciągarek.
Zgłoszenia wysyłajcie na naszym formularzu  lub na kontakt@kaszuby4x4.pl.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko kierowcy, klasę startową i model auta. Wpisowe 400 zł płatne na konto stowarzyszenia: 71 1140 2004 0000 3002 7982 9632 tytułem. "Imię i nazwisko kierowcy Kaszubskie H4" zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do 12 lipca. Ilość załóg ograniczona, liczy się data wpływu wpisowego na konto. Minimalna ilość załóg w danej klasie to 5.
Potwierdzenie i szczegółowe informacje otrzymacie na maila po opłaceniu wpisowego.

Baza Imprezy

Nowe Czaple
54.246179, 18.055438

Baza imprezy będzie zlokalizowana w miejscowości Nowe Czaple. Poczęstujemy każdego zawodnika kiełbaską i karkówką a do ucha prócz dźwięku V8 wpadnie jakaś nuta z głośników.

System K44 zadba o to aby wyniki waszych zmagań dostępne były błyskawicznie, tym razem nie musicie mieć nawet urządzenia - wszystko na czas imprezy dostaniecie od K44!

REGULAMIN ZLOTU

Kaszubskie H4 z K44

Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zlocie: KASZUBSKIE H4 z K44, w skrócie H4 z K44.

2. Zlot  nie jest  Imprezą o charakterze sportowym. Jego celem jest udoskonalanie umiejętności

     bezpiecznej jazdy w terenie oraz integracja środowiska offroadowego

3. Uczestnictwo w Zlocie może być niebezpieczne. Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własne

    ryzyko. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody na

    osobach i na mieniu, jakie spowoduje on sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnik powinien

    mieć ważne ubezpieczenie OC i NNW, rozszerzone o imprezy motorowe.

4. Istotne informacje, dotyczące Zlotu, Organizator ogłasza na swojej oficjalnej stronie internetowej

    www.kaszuby4x4.pl

5. Organizatorami zlotu jest Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Terenowych i Zabytkowych

     KASZUBY 4x4 z siedzibą przy ul. Strażackiej 5 83-311 Goręczyno KRS: 0000830564

6. Impreza jest w całości własnością Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Terenowych i Zabytkowych

     KASZUBY 4x4. Znaki towarowe Zlotu są własnością Organizatora i chronione są przepisami ustawy z  

    dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233).


I.              Terminologia i definicje

Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Załoga –  Dwie osoby będące Uczestnikami Zlotu, z których każda pełni jedną z funkcji – Kierowcy, Pilota,  dopuszcza się udział Serwisanta – oznaczone numerem startowym używanego przez       nich pojazdu  terenowego, zaliczonego do jednej z Klas.(udział serwisanta musi być  wcześniej zgłoszony u organizatora)

2. Klasy Pojazdów – opisane w załączniku Opis Klas.

3. Trasa – trasa, oznaczona z obu stron taśmami, której pokonanie potwierdzane jest odbiciem  elektronicznego taga z systemu K44. Trasa Zlotu wyznaczana jest przez Organizatora dla danej                Klasy Pojazdów. Na Trasie Zlotu Załoga rywalizuje wyłącznie z Załogami Klasy Pojazdów, do  której została zakwalifikowana.

Zlot polega na poruszaniu się po Trasach wyznaczonych przez Organizatora Odcinków Specjalnych, z których każdy jest w pełni otaśmowany. Każdy otaśmowany Odcinek Specjalny pokonywany jest przez pojazd Uczestnika kilkukrotnie przez wyznaczony czas. O wynikach rywalizacji w danej Klasie decyduje ilość pokonanych okrążeń w wyznaczonym czasie.

4. Limit Czasu jazdy – to okres trwania Zlotu, wynoszący łącznie 4 godziny, podzielonych przerwą na dwa Etapy po 2 godziny, przy czym każdy Etap uwzględnia start, metę i odbicie Tagu NFC z K44 według zasad ogólnych. Czas trwania Zlotu jest taki sam dla wszystkich Uczestników biorących udział  w danej Klasie pojazdów, liczony jest od czasu startu pojazdu zarejestrowanego przez system K44 do odbicia u Sędziego na ostatniej mecie. Jeżeli załoga nie zmieści się w limicie czasu, niezaliczane będzie ostatnio wykonywane okrążenie, natomiast czas przejazdu będzie równy maksymalnemu czasu dla danego etapu.

5. Badania Kontrolne (BK) – sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi, opisanymi w opisie wymagań dla Klas. Zaliczenie BK jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia Załogi do Zlotu. Podczas BK wymagana jest obecność członka Załogi. BK kończą się  dopuszczeniem uczestnika do udziału w zlocie.

6. System K44 – system monitorujący czasy wykonanych okrążeń uczestników Zlotu na jego podstawie określone zostają wyniki końcowe .

7.Start/ Meta/ pkt kontrolny – to oznaczone miejsce na trasie Zlotu, w którym dokonywana jest rejestracja startu, mety i ilości pokonanych okrążeń. O formie pomiaru każdorazowo informuje Organizator.

8. Odprawa Uczestników – spotkanie Uczestników z Dyrektorem Zlotu, odbywające się przed startem Zlotu. Treść Odprawy może mieć charakter uszczegółowienia i dostosowania postanowień Regulaminu do danej edycji zlotu.

9. Strefa Serwisowa – strefa wyznaczona przez Organizatora do napraw pojazdów Uczestników. W Strefie Serwisowej dozwolone są wszelkie naprawy, także te, określone w rozdziale VI jako „Obca Pomoc”.


 1. Warunki udziału w Zlocie


1. Zgłoszenie uczestnictwa w Zlocie odbywa się przez złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwilą wpływu opłaty akredytacyjnej i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia m.in. z powodu nieuiszczenia opłaty akredytacyjnej, z powodu niespełnienia wymagań technicznych pojazdu dla danej Klasy, z powodu wprowadzenia limitu Załóg w danej Klasie lub naruszania przez członków zgłaszanej Załogi dobrego imienia Organizatora i Partnerów Zlotu. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator poinformuje o tym Zgłaszającego w ciągu 10 dni od daty wpływu opłaty akredytacyjnej na podany dla płatności rachunek bankowy oraz udzieli w tym terminie informacji w sprawie zwrotu opłaty akredytacyjnej.

2. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości podanej przez Organizatora.

Opłata akredytacyjna powinna być dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy nie później niż 7 dni przed Zlotem, w kwocie wskazanej przez Organizatora, z tym, że Organizator może udzielić rabatu dla zgłoszeń opłaconych nie później niż 14 dni przed Zlotem. Organizator może zezwolić na dokonanie wpłaty w Biurze Zlotu, na warunkach szczególnych, podanych przez Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zlotu, opłata akredytacyjna nie jest zwracana. Organizator dopuszcza możliwość przepisania jej na inną Załogę po pisemnej deklaracji obu stron, tj. zrzekającego się opłaty i przyjmującego ją. Jeśli Załoga zgłosiła pisemną rezygnację wcześniej, niż w terminie 30 dni przed datą danej Rundy.

4. Akredytacja Załogi przed rozpoczęciem Zlotu – dotyczy pojazdu i całej Załogi (Kierowca, Pilot i Serwisant) – uprawnia do udziału w Zlocie, w tym wjazdu na trasę Zlotu w momencie wskazanym przez Organizatora oraz udział w rywalizacji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

A. Przedłożenie dokumentów w Biurze Zlotu

a. Złożenie osobiście podpisanego Oświadczenia przez każdego Uczestnika danej Załogi, a przy osobach niepełnoletnich także zgody opiekuna prawnego na udział w Zlocie. W oświadczeniu Uczestnik potwierdza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

b. Okazanie prawa jazdy Kierowcy i innych członków Załogi – jeśli deklarują możliwość prowadzenia pojazdu w trakcie i na terenie Zlotu. Jeśli Uczestnicy nie przedkładają prawa jazdy – podają do wglądu dowód tożsamości.

c. Na żądanie Organizatora – okazanie dowodu uiszczenia opłaty akredytacyjnej.

B. Odebranie pakietu startowego w Biurze Zlotu

Załoga otrzymuje numer startowy dla swojego pojazdu i odbiera pakiet startowy, zawierający numeryczne oznaczenie Załogi i materiały sponsorskie.

Naklejki numeryczne muszą być umieszczone w widocznych miejscach na kaskach Załogi i karoserii pojazdu.

Naklejki sponsorskie muszą być umieszczone na karoserii pojazdu.

C. Pozytywne zaliczenie Badań Kontrolnych technicznych, zakończone plombowaniem

Przedmiotem Badania Kontrolnego przed i w trakcie Zlotu jest spełnienie warunków przedstawionych w Tabeli Opis Klas, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

5. Organizator może sprawdzić stan techniczny pojazdu celem określenia możliwości jego uczestnictwa w Zlotu jako nie stwarzającego zagrożenia dla innych Uczestników.

6. Załogi zobowiązane są do stawienia się na Odprawę i Badania Kontrolne przed rozpoczęciem Zlotu, w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

7. Nie dopuszcza się do Zlotu oraz dopuszcza się możliwość usunięcia ze Zlotu (także w trakcie Zlotu) pojazdów i Załóg, stosujących treści obelżywe.


 1.   Uczestnicy

Do udziału w Zlocie jako Kierowca może być dopuszczona każda osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznym kategorii B, ważne na terytorium Polski. Pilot i Serwisant danej Załogi powinni posiadać ww. uprawnienia jeśli nie wykluczają sytuacji, w której będą prowadzić pojazd w trakcie Zlotu (na trasie lub poza nią).

W czasie Zlotu istnieje możliwość zamiany miejsc przez Kierowcę i Pilota, przy zastrzeżeniu, że Pilot posiada uprawnienia do kierowania pojazdem. W szczególnych okolicznościach Serwisant może wykonywać funkcję Pilota, z tym że Pilot w tym momencie pełni funkcję Serwisanta.

W ramach akredytacji Kierowca i Pilot otrzymuje kamizelkę  – kask ochronny musi posiadać własny.

Każdy Uczestnik, wchodzący na tor jazdy (Trasę) musi mieć na sobie kamizelkę oraz zapięty kask, oznaczony numerem Załogi.


   IV.        Przebieg Zlotu

1. Odprawa Uczestników

A. Zlot poprzedzony jest Odprawą Uczestników, prowadzoną przez Organizatora.

B. W czasie Odprawy obecność Załóg jest obowiązkowa.

C. W czasie Odprawy Uczestnicy otrzymują informacje szczegółowe o przebiegu Zlotu, zmianach  Regulaminu dla potrzeb danej Edycji Zlotu oraz inne istotne wskazówki.

2. Start Załóg do Etapu 1

3. Przerwa w Zlocie

4. Start załóg do Etapu 2

5. Zakończenie Zlotu

6Wydarzenia pozlotowe

A.  Ogłoszenie wyników nieoficjalnych

B.  Rozpatrywanie protestów

C.  Ogłoszenie oficjalnych wyników i rozdanie nagród

Nagrody rzeczowe fundowane są przez Sponsorów, Organizatora lub Partnerów Zlotu. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

Nagrody przyznawane są trzem najlepszym Załogom w każdej klasie.

Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.


    V.        Warunki prawidłowego udziału w Zlocie

1. Załogi i Uczestnicy zobowiązani są do posługiwania się numerem startowym (nadanym przez Organizatora przed Zlotem ) w celu ich identyfikacji podczas trwania Zlotu, a w szczególności w czasie

    załatwiania wszelkich formalności w Biurze Zlotu.

2.   Poruszanie się po Strefie Serwisowej z prędkością wyższą niż 5km/h może skutkować naliczeniem  przez Organizatora kary w postaci braku klasyfikacji Etapu.

3.             Podczas poruszania się pojazdów po Trasie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania założonych i zapiętych kasków ochronnych, a Kierowca i Pilot, znajdujący się w poruszającym się  pojeździe, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, pod groźbą dyskwalifikacji. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe tylko na Odcinkach z głęboką wodą bądź bagnem, gdzie istnieje ryzyko utonięcia w sytuacji wywrócenia pojazdu. O takich Odcinkach będzie informował sędzia startujący załogę do Odcinka.

4.            Załogi mają obowiązek jazdy po Trasie  Zlotu – od początku Trasy (start) do jej końca (meta). Wyjechanie poza taśmy skutkuje uznaniem, że Załoga ukończyła Etap, a wyniki Załogi będą liczone tylko na podstawie wcześniej pokonanych okrążeń.

5.            Załoga, która wyjedzie poza taśmę z powodu awarii pojazdu, bądź na skutek niekontrolowanego wypadnięcia z Trasy, może powrócić do rywalizacji w dowolnym momencie w miejscu, w którym wyjechała poza taśmę – Załoga ma obowiązek przywrócenia ciągłości taśm (odpowiedniego ich związania bądź naprawienia).

6.            Pojazd wjeżdżający ponownie na trasę Zlotu ze Strefy Serwisowej ma bezwzględny obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym Załogom, poruszającym się po Trasie. Brak ustąpienia pierwszeństwa podczas wjazdu na Trasę ze Strefy Serwisowej, bądź przy powrocie na Trasę, i spowodowanie zagrożenia dla innych uczestników Zlotu lub spowodowanie kolizji, może skutkować dyskwalifikacją Załogi przez Organizatora.

7.            Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdu w kierunku przeciwnym do kierunku pokonywania Trasy, wyznaczonego przez Organizatora w danym Etapie Zlotu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować dyskwalifikacją Załogi przez Organizatora.

8.            Czas przebywania pojazdu poza Trasą nie jest limitowany.

9.            Na Trasie Odcinka Specjalnego dozwolona jest pomoc innych Załóg, biorących udział w Zlocie i znajdujących się jeszcze na Trasie. Dozwolone jest wzajemne holowanie Załóg do Strefy Serwisowej, o ile nie prowadzi ono pod prąd Trasy.

10.           Serwisant jest uprawniony do pomocy Załodze w naprawie i usunięciu z Trasy uszkodzonego pojazdu, jego pomoc nie jest niedozwoloną pomocą obcą. Serwisant nie jest uprawniony oraz jego działania będą traktowane jako obca pomoc, jeżeli będzie podejmował działania, zdefiniowane jako obca pomoc w sytuacji innej, niż usunięcie pojazdu z Trasy bądź pomoc w naprawie.

11.          W Strefie Serwisowej pomoc w naprawie nie jest pomocą obcą, nawet jeśli jest udzielana przez osobę spoza Załogi.

12.          Serwisant, w celu dowiezienia części do uszkodzonego pojazdu Załogi, może korzystać z własnego, odpowiednio oznaczonego pojazdu (pojazd serwisowy). Pojazd serwisowy może wyjątkowo wjechać na wycinek Trasy wyłącznie za zgodą Sędziego, o ile nie blokuje pojazdów znajdujących się na Trasie. Sędzia ma prawo odmowy wjazdu pojazdu serwisowego i zlekceważenie tego zakazu może być przez Organizatora Zlotu traktowane jako obca pomoc.

13.           Pojazd serwisowy nie może brać udziału w bezpośrednim świadczeniu pomocy przez Serwisanta; działanie takie będzie uważane za niedozwoloną pomoc obcą. Holowanie uszkodzonego pojazdu Załogi przez pojazd serwisowy dopuszczalne jest w przerwie pomiędzy Etapami Zlotu bądź po zakończeniu Zlotu.


   VI.        Pokonywanie tras

1. Pokonywanie Tras polega na jak najszybszym przedostaniu się pojazdem na koniec wyznaczonej Trasy oznaczonej jako Meta.

2. Przed startem w Zlocie Załogi otrzymują Tagi NFC , które załoga może sobie zamontować w pojeździe w łatwo dostępnym miejscu dla Sędziego, nie są one zabezpieczone przez Sędziego plombą. W interesie załogi jest umiejscowienie taga NFC w łatwo dostępnym miejscu dla Sędziego. Przed każdym odbiciem taga NFC pojazd uczestnika musi stać w miejscu i załogant ma obowiązek podać tego taga NFC Sędziemu.  Załoga, niezwłocznie po zakończeniu Zlotu, zobowiązana jest do zdania taga NFC Sędziemu. Zniszczenie lub zgubienie Taga NFC  skutkować będzie dyskwalifikacją.

3. Starty dla danego Etapu.

A. Początkiem naliczania czasu Startu jest godzina odbicia taga NFC.

B. Załogi danej Klasy startowane są zgodnie i w kolejności, z wyznaczonymi dla każdej Klasy numerami, w wyznaczonych przez Sędziego odstępach czasu

C. Niestawienie się Załogi na Starcie w wyznaczonej kolejności nie wstrzymuje naliczania czasu przejazdu w danym etapie – skutki niestawiennictwa są jednoznaczne z wystartowaniem Załogi przez Sędziego w chwili odbicia Taga NFC

4. Czas jazdy Załogi wynosi maksymalnie 2 godziny w danym Etapie, do wyników Etapu zaliczone są tylko Trasy ukończone przez Załogę w ramach tego limitu czasowego

5. Naprawa pojazdów na Trasie.

A. Na żądanie Sędziego bądź Organizatora, załoga zobowiązana jest usunąć niesprawny pojazd z Trasy Zlotu. Naprawa pojazdu na Trasie jest możliwa tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości opuszczenia jej przez pojazd – z przyczyn technicznych bądź ukształtowania terenu.

B. Obca Pomoc

a. Niedozwolona Obca Pomoc w Tabeli Kar równoznaczna jest z dyskwalifikacją Załogi.

b. Obcą Pomocą są, wymienione poniżej, działania osób nie będących członkami Załogi danego pojazdu lub członkami Załogi innego pojazdu, uczestniczącego w Zlocie na tej samej Trasie Odcinka Specjalnego:

– pomoc w obsłudze wyciągarki i holowaniu pojazdu – w tym zapinanie pasa do drzew i podawanie liny Załodze;

– podawanie i ustawianie trap;

– pchanie pojazdu;

– jakakolwiek fizyczna aktywność, mająca wpływ na poruszanie się Załogi na trasie.

c. Niedozwoloną Obcą Pomocą nie jest:

– pomoc innej Załogi, przebywającej na trasie Zlotu;

– pomoc w sytuacji zagrożenia, życia lub zdrowia Załogi;

– udzielanie wskazówek Załodze oraz rozmowy między Załogą a osobami postronnymi, jednakże wykorzystywanie takich wskazówek traktuje się jako postawę niegodną sportowej rywalizacji;

– pomoc w naprawie pojazdu w Strefie Serwisowej.

 6. Sportowa rywalizacja

Wszystkie Załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 20213r. poz. 1047 ze zm.) – w zakresie jej zastosowania do trasy Zlotu, z wyjątkami dopuszczonymi przez Organizatora.

Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Odpowiedzialność solidarną ponoszą też Pilot i Serwisant w zakresie własnych działań.

Na całej trasie Zlotu należy przestrzegać zasad ostrożności, które mają na celu uniknięcie niebezpieczeństwa bądź też uniknięcie narażenia na niebezpieczeństwo Załóg znajdujących się na trasie Zlotu, Sędziów, Organizatorów oraz widzów.

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą mieć komplet ważnych dokumentów, wymaganych dla pojazdu przez prawo polskie.


 1.   Organizacja tras

Jeżeli na trasie Zlotu powstanie zator, uniemożliwiający jazdę Trasą Odcinka Specjalnego, Sędzia – w porozumieniu z Szeryfem Zlotu – może przesunąć taśmy tak, żeby możliwe było kontynuowanie Zlotu. Szeryf Zlotu może zdecydować o przedłużeniu czasu Zlotu z powodu zablokowania Trasy, o czym Uczestnicy biorący udział w Zlocie zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy w Biurze Zlotu.


 1.  Sposób liczenia wyników


A.            Wyniki Zlotu

1.     Klasyfikacja załóg prowadzona będzie osobno dla każdej z Klas.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu dowolnej z Klas za zwrotem wpłat. Informacja o tym fakcie zostanie podana do wiadomości poprzez stronę internetową Zlotu lub w miejscu Zlotu. W takim przypadku przedmiotowa Klasa nie będzie klasyfikowana w Zlocie.
 2. Wszystkie Klasy rywalizują na wyznaczonych Trasach.
 3. Trasa może być poprowadzona dla więcej niż jednej Klasy. Informacja taka zostanie przekazana podczas odprawy zawodników przed rozpoczęciem Zlotu.
 4. W trakcie trwania Zlotu nie dopuszcza się zmiany Klasy i numeru pojazdu oraz członków Załogi.
 5. Klasyfikowane zostaną wszystkie Załogi, biorące udział w Zlocie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Tabeli Kar.
 6. Załogom, które ukarane zostały dyskwalifikacją, nie zostaną zaliczone czasy Tras Odcinków Specjalnych dokonane po zaistnieniu przewinienia, a jeśli tego momentu nie można oznaczyć – od chwili wskazanej przez Głównego Sędziego.
 7. Sędziowie, znajdujący się na trasie Zlotu, pilnują przestrzegania Regulaminu. Dostrzeżone przez Sędziego łamanie Regulaminu odnotowywane jest przez Sędziego w Karcie Sędziowskiej, o czym Sędzia informuje, podając sygnał dźwiękowy i wskazując Załogę, której zapis dotyczy – dla skuteczności wpisu w Karcie Sędziowskiej nie jest istotne nie zauważenie przez Załogę sygnału Sędziego. Załoga ma prawo natychmiast dowiedzieć się, jaki zapis został dokonany w Karcie. Jeżeli Załoga chce skorzystać z tego prawa, zobowiązana jest udać się w miejsce, w którym znajduje się aktualnie Sędzia. Załoga powinna oczekiwać na wykonanie przez Sędziego pilnych obowiązków sędziowskich. Sędzia nie ma prawa zmieniać zapisów dokonanych w Karcie Sędziowskiej. Wszelkie wyjaśnienia, dotyczące zdarzenia, opisanego w Karcie Sędziowskiej, Załogi składają po zakończeniu Zlotu w Biurze Zlotu, na ręce Szeryfa Zlotu, w obecności Sędziego dokonującego zapisu.


Tabela warunków zaliczenia Okrążenia 

Okrążenie

Czas przejazdu

Opis zdarzenia

Sposób naliczenia

+1

Czas zgodny z pomiarem przejazdu

Załoga w czasie wyznaczonym na dany etap zakończy pokonywanie Trasy, potwierdzone przez system K44

System dolicza przejechane okrążenie oraz zapisuje czas przejazdu

0

Czas przejazdu trasy przekracza czas na pokonanie etapu

Załoga ukończy Trasę przekraczając jednocześnie czas, wyznaczony jej na zakończenie etapu

Załoga niema zaliczonego okrążenia, a czas przejazdu równy jest czasowi zakończenia etapu.

0

Odcinek nie jest zaliczany, ale ogólny czas na etap nadal jest odliczany

Załoga kończy Trasę i jednocześnie nie posiada w systemie zaewidencjonowanej mety.

Załodze naliczane są tylko okrążenia ukończone, natomiast czas ukończenia ostatniego okrążenia równy jest czasowi zakończenia etapu.

Zgłaszanie przewinień i protestów

1.     Organizator, po zakończeniu Zlotu w określonym w Harmonogramie danej Edycji czasie, podaje czas na zgłaszanie protestów oraz przewinień Uczestników.

2.     Przewinienia zgłosić może Uczestnik Zlotu (Kierowca, Pilot, Serwisant).

3.     Przewinienie należy złożyć w formie pisemnej. Formularz protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i udostępniany będzie w Biurze Zlotu i na stronie www organizatora. Za formę pisemną uważa się także przesłanie elektroniczne formularza Organizatorowi Zlotu, o ile zostanie on powiadomiony telefonicznie o tym sposobie złożenia protestu. Do formularza należy dołączyć materiał dowodowy.

4.     Za materiał dowodowy uznaje się zdjęcie bądź materiał wideo, które w sposób jednoznaczny przedstawiają przewinienie.

5.     Sędzia, którego uwagę zwrócono na trwające zdarzenie, będący naocznym świadkiem zdarzenia, uwzględnia jego opis w notatkach sędziowskich. Opis zdarzenia w notatkach  sędziowskich jest równoznaczny z dowodem ze zdjęcia bądź materiału wideo.

6.     Organizator, na podstawie zgłoszeń przewinienia oraz materiału dowodowego, dokona analizy złamania zasad oraz wymierzy karę zgodną z tabelą kar, jeżeli uzna winę Załogi. Strony mogą dochodzić niezasadności stwierdzenia przewinienia na drodze cywilnej.

7. Zdarzenia, które z uwagi na ograniczony czas na składanie protestów zostaną dostarczone po tym terminie, mogą być wzięte pod uwagę przez organizatora i skutkować zmianami w wynikach.

 1.  Skutki odwołania Zlotu i rezygnacji z udziału w Zlocie

Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu wpisowego, dokonanego przez osoby, które wycofają się w czasie krótszym niż 30 dni przed datą ustaloną dla Zlotu. Powyższe nie dotyczy posiadaczy talonów promocyjnych.

Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu wpisowego ani innych kosztów, jeżeli Zlot zostanie odwołany z powodu regulacji prawnych, podyktowanych przez władze państwowe lub samorządowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ZLotu bez podania przyczyn – za zwrotem dokonanej wpłaty, przy czym Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestników w związku z odwołanym Zlotem (np. przygotowanie pojazdu, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie itd.).


 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

1.     Udział w Zlocie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.

2.     Udział w Zlocie nie zwalnia Uczestnika z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad, związanych z prowadzeniem pojazdów, zgodnie z obowiązującym prawem (Prawo o ruchu drogowym) oraz z odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.

3.     Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez obszary zabudowane, uszanowania przyrody, dzikich zwierząt, upraw rolnych, lasów itp.

4.     W przypadku napotkania na Trasie tabliczek z zakazami wstępu lub przejazdu, szlabanów, celowo wykopanych rowów lub innych utrudnień przejazdu, a także protestów lokalnej ludności, Uczestnik zobowiązany jest skorzystać z innej drogi. Proszony jest także o powiadomienie Organizatora o takim zdarzeniu.

5.     Zabronione jest przebywanie osób postronnych (kibiców) w pobliżu pracujących wyciągarek i ich lin itp.

6.     Drzewa, jako punkty kotwiczenia wyciągarek, można wykorzystywać jedynie przy użyciu taśm ochronnych o szerokości większej niż 6 cm.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do:

– Rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości, dotyczących przebiegu Zlotowej rywalizacji, punktacji, klasyfikacji oraz związanych z wręczaniem pucharów i nagród.

– Wykluczania ze Zlotu osób i Załóg łamiących niniejszy regulamin, naruszających dobre obyczaje lub stwarzających zagrożenie.

– Wprowadzenia zmian i uszczegółowienia niniejszego Regulaminu oraz zmian Tras w trakcie Zlotu.


TABELA KAR  w H4 z K44                     Załacznik 1

Kara

Przewinienie

Dyskwalifikacja ze zlotu.

Za dowolne z wymienionych przewinień

 1. Jazdę pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających
 2. Naprawy dokonywane przez osoby inne niż załoga pojazdu poza strefą serwisową
 3. Obca pomoc
 4. Zakładanie liny wyciągarki bez taśmy ochronnej bezpośrednio na drzewo lub używanie taśmy zbyt wąskiej.
 5. Niesportowe zachowanie
 6. Przebywanie na trasie Zlotu bez kasku, a zwłaszcza jazda bez kasku.
 7. Brak kamizelek odblaskowych przez cały czas przebywania na trasie Zlotu
 8. Jazda na konstrukcji samochodu w celu innym niż asekuracja na przeszkodzie.
 9. Wożenie pasażerów na pojazdach zawodników po trasie i terenie Zlotu
 10. Nie stosowanie się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów, kierowników odcinków
 11. Zanieczyszczanie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody oraz zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi jeśli działania te zostaną uznane ze szczególnie groźne i uciążliwe dla środowiska lub załoga wielokrotnie i celowo dopuszcza się opisanych przewinień. Kara dyskwalifikacji w tym przypadku łączona jest z opisanymi karami finansowymi
 12. wjazd na trasę Zlotu bądź OS w kierunku przeciwnym niż podanych przez Organizatora
 13. Zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi, za poruszanie się po trasie Zlotu (za wyjątkiem fragmentów prowadzonych po drodze publicznej) w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem oraz 24 godziny po zakończeniu Zlotu.

3000 PLN

Za Każde przewinienie

Zanieczyszczenie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody.

500 PLN

Za Każde przewinienie

Zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi.

Wykluczenie z wszystkich imprez

Za Każde przewinienie

 1. Dopuszczenie się fizycznej przemocy wobec zawodników, sędziów, organizatorów. Ponadto takie zachowanie zostanie zgłoszone policji.
 2. Celowe spychanie pojazdów innych zawodników na trasie i po za nią.
 3. Celowe zachowania uniemożliwiające do przeprowadzenia rajdu zgodnie z harmonogramem.

KLASY  STARTOWE - TABELA WYMAGAŃ – H4 z K44                  załącznik 2


KLASY

WYMÓG

ZMOTA

ZMOTA WINDA

TURYSTYK

GRUZ

ZAŁOGA

Liczebność załogi

2

2

2

2

Wiek Kierowcy

18+

18+

18+

18+

Kwalifikacje kierowcy

Prawo jazdy kat B

Prawo jazdy kat B

Prawo jazdy kat B

Prawo jazdy kat B

Kombinezon Kierowcy

Zalecany

Zalecany

Zalecany

Zalecany

Kaski ochronne Motocyklowy, albo Rajdowy homologacja ECE 22.06 bądź ECE 22.05 – snowboardowe, rowerowe itp. nie będą dopuszczane. Kierowca, Pilot

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Kamizelki odblaskowe

Wymagane zapewnia Organizator

Wymagane zapewnia Organizator

Wymagane zapewnia Organizator

Wymagane zapewnia Organizator

POJAZD

Moc pojazdu

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Ilość napędzanych osi

2

2

2

1

Modyfikacje podzespołów

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Rodzaj nadwozia opony

wymagana

wymagana

zalecana

Zalecana

Opony / Koła

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Wyciągarka

Bez  wyciągarki

Bez ograniczeń

Bez wyciągarki

Bez wyciągarki

Zaczepy holownicze przód/tył

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Taśma ochronna do liny szerokość min. 6cm

Wymagane

Jeśli konieczne użycie

Wymagane

Wymagane jeśli konieczne użycie

Wymagane jeśli konieczne uzycie

Klatka bezpieczeństwa

Wymagana

Wymagana

zalecana

Zalecana

Pałąk bezpieczeństwa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wymagany w otwartych konstrukcjach

Wymagany w otwartych konstrukcjach

Poszycie dachu – Alu/blacha/kompozyt

wymagane

wymagane

wymagane

Wymagane

Główny wyłącznik prądu

Zalecany

Wymagany przy wyciągarkach elektrycznych

Zalecany

Zalecany

Pasy bezpieczeństwa

Wymagane 4 pkt

Wymagane 4pkt

Wymagane 4pkt

Wymagane 4pkt

Fotele kubełkowe

Wymagane

Wymagane

Zalecane

Zalecane

2x gaśnica min 0,5kg

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Zestaw pierwszej pomocy

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Telefon komórkowy

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Przegroda oddzielająca silnik od załogi

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Przegroda oddzielająca chłodnicę od załogi, płyta, plandeka nie siatka

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Przegroda oddzielająca bak paliwa od załogi

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Sprawny klakson

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Numery startowe z prawej strony pojazdu

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Numery startowe na kaskach od stron zewnętrznych pojazdu

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane


Kontakt

Rafał 608 504 238
kontakt @ kaszuby4x4.pl